KKTC - YÜKSEK SEÇİM KURULU

Yüksek Seçim Kurulu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Yüksek Seçim Kurulu - Resmi Web Sitesi


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası Altındaki Maddeler

Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi

Madde 69

(1) Seçimler ve halkoylamaları, yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır.

(2) Seçimlerin ve halkoylamalarının başlamasından bitimine kadar, seçimin ve halkoylamasının düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim ve halkoylaması süresince ve seçimden ve halkoylamasından sonra seçim ve halkoylaması konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi, yargıçlardan oluşan Yüksek Seçim Kurulunundur.

(3) Yüksek Seçim Kurulu  ile diğer seçim kurullarının kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri yasa ile düzenlenir.

(4) Köy ve mahalle yerel yönetim seçimlerinin,  genel yönetimi ve denetimi için,  (1). fıkra kuralları saklı kalmak koşuluyla, yasa ile özel kurallar konabilir.


5/76 Sayılı Seçim Ve Halkoylaması Yasası Altındaki Maddeler

20. Yüksek Seçim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

(1)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim bölgelerinde seçimin veya halkoylamasının güvenlik içinde düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve bu hususta gerekli genelgeleri zamanında yapmak, seçim ve halkoylaması işlerini denetlemek;

(2)  İlçe Seçim Kurullarına oy sandıklarını ve bu Yasada öngörülen diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek;

(3)  Seçimlere katılan siyasal partilerin oy verme gününden en az doksan gün önce kurulmuş olup olmadığını ve tüzel kişilik kazanıp kazanmadığını incelemek ve seçime katılıp katılamayacağına karar vermek;

(4)  Kütük düzenleme işlerinin başlamasından seçim veya halkoylaması sonuçlarının kesinleşmesine kadar bu Yasada söz konusu edilen işlemlerin gerektirdiği cetvel, alındı belgesi, tutanak, seçmen kartı gibi her türlü basılı kağıt ve defterlerin, uzmanların yardımı ile şekillerini saptayıp ihtiyaca yetecek sayıda bastırılmasını ve ilçe seçim kurullarına yollanmasını sağlamak;

(5)  İlçe Seçim Kurullarının kuruluşunu sağlamak, İlçe Seçim Kurullarının oluşumunu, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak;

(6)  Adaylığa ait itirazlar hakkında Yasa gereğince kesin karar vermek;

(7)  İlçe seçim kurullarınca oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak;

(8)  İlçe  seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak;

(9)  Seçim  ve halkoylamalarından sonra, kendisine süresi içinde  yapılan, seçimin sonucuna etkili olacak ve o bölge seçiminin veya halkoylamasının veya seçilenlerin bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek nitelikte itirazları, alt kurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak;

(10)   İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları, derhal cevaplandırmak;

(11)  Devlet  Başkanlığı ile  milletvekilliği aday beyanname ve listelerini alındı belgesi karşılığında almak;

(12)   Aday beyanname veya listelerini ilan etmek; bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek bu beyanname veya listelerden geçerli olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilan etmek;

(13)   Seçimlere, bu Yasa kurallarına ters bir biçimde yapıldığı yargısına vardığı müdahaleleri önlemek yönünde gerekli önlemleri almak;

(14)   Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarının çalışmalarını programlamak, yönlendirmek, yönetmek ve denetlemek;

(15)  Bu Yasanın 37’nci maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, sayım ve yazım sonuçlarını, seçimlere katılan siyasal partilere vermek; ve

(16)     Bu Yasa ile kendisine verilen başkaca görevleri yerine getirmek.


Kamu Ve Özel Radyo Televizyonlarının Kuruluş ve Yayınları Yasası Altındaki Maddeler

Madde 34

34. Seçim dönemlerindeki yayınlar, Seçim ve Halk Oylaması Yasası uyarınca Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir.

Kurul, seçim dönemlerindeki yayınları Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda denetler.